Úspora energie a zvýšení energetické účinnosti

úspora energie a energetická účinnost

Množství energie, které moderní společnost spotřebovává, se denně zvyšuje. Zlepšení energetické účinnosti bytových domů (MKB) je jednou z důležitých výzev 21. století. Maximální efekt úspory energie lze dosáhnout společným úsilím státu, správcovských společností a obyvatel domů.

Co je energetická účinnost a úspora energie

Současné trendy v oblasti úspory energie jsou hnací silou inovací v oblasti úspory energie. Podle federálního zákona č. 261, podepsaného 23. listopadu 2009, je energetická účinnost poměrem přínosů získaných z využívání zdrojů k nákladům nutným k jejich získání.

Úspora energie je soubor opatření, jejichž účelem je účinnost a hospodárnost využívání energetických zdrojů. Hlavní ukazatele energetické účinnosti bytových domů s více byty musí splňovat požadavky příslušných zákonů v této oblasti.

Legislativa energetické účinnosti pro obytné budovy

Akce ke zlepšení energetické účinnosti budov se řídí následujícími předpisy:

 1. Vyhláška Ministerstva hospodářského rozvoje č. 61 ze dne 17. února 2010, která schválila přibližný sled opatření zaměřených na zlepšení energetické účinnosti
 2. Vyhláška ministerstva výstavby č. 98 ze dne 15. února 2017, která schválila seznam opatření na podporu úspor energie a efektivnějšího využívání zdrojů v bytových domech

Tyto zakázky definují seznam akcí ke zlepšení energetické účinnosti v bytovém domě. Objednávka č. 98 specifikuje princip přiřazení tříd energetické účinnosti bytovým domům. Určuje racionalitu vynakládání zdrojů potřebných k údržbě zařízení. Dohromady oba dokumenty umožňují definovat seznam opatření na úsporu energie a rozdělit je podle úrovně nákladů a typu zdrojů.

Opatření na úsporu energie podle nařízení ministerstva výstavby č. 98

Program úspory energie doporučený Ministerstvem výstavby a bydlení a veřejných služeb lze rozdělit podle typů použitých zdrojů.

Výsledek činností prováděných na prvním místě by měl mít největší účinek. Když jsou v domě splněny všechny prioritní požadavky na energetickou účinnost, provede se druhá fáze činností. Jejich implementace je také velmi důležitá. Pořadí činností je určováno z technických a finančních důvodů.

Navrhuje se zavést následující opatření, která mohou zlepšit energetickou účinnost budov.

Systém vytápění a dodávky teplé vody

Nejprve se v systému zásobování teplem, teplou a studenou vodou provádějí tyto činnosti:

 • instalace vyvažovacích ventilů
 • vyvážení topného systému
 • proplachování topných trubek
 • instalace měřičů pro měření spotřeby teplé vody a tepla doma a v každém bytě

Zadruhé provádějí:

 • instalace samostatného topného bodu
 • instalace tepelného výměníku
 • instalace systému určeného pro automatické ovládání vytápění a ohřevu vody
 • náhradní potrubí
 • výměna výztuhy
 • tepelná izolace potrubí v suterénech a podkrovích i ve společných prostorách
 • instalace ventilů pro termoregulaci na topných zařízeních
 • instalace uzavíracích ventilů
 • instalace a modernizace čerpadel určených k zajištění recirkulace vody v systémech zásobování horkou vodou

Systém napájení a osvětlení

Nejprve provedou:

 • instalace běžných elektroměrů pro dům a byt
 • instalace úsporných zářivek na místech určených pro všeobecné použití

Zadruhé provádějí:

 • nastavení stmívání v automatickém režimu
 • výměna elektrických motorů; instalace pohonů zajišťujících řízení frekvence

Dveře, okna, střecha a stěny

Nejprve provádějí:

 • zavírání, izolace a těsnění vchodových dveří
 • instalace dveří a tlumičů v suterénech a podkrovích; těsnění a těsnění oken umístěných ve společných prostorách

Zadruhé provádějí:

 • instalace fólií odrážejících teplo na okna
 • instalace skla s nízkou emisivitou na příjezdové cesty
 • výměna starých oken a dveří za energeticky účinné
 • izolace podlahy a stěn v suterénu a podkroví
 • izolace střechy
 • utěsnění spár mezi panely
 • izolace stěn
 • zasklení lodžií a balkonů
 • snížení ztrát v systému klimatizace a ventilace díky instalaci vzduchových tlumičů

Příprava programu na úsporu energie. Odhad nákladů a úspor

Program úspory energie je dokument založený na požadavcích článku 25 federálního zákona č. 261, který popisuje principy úspory energie a energetické účinnosti. Plán programu úspory energie zahrnuje následující kroky:

 • shromažďování údajů o objektech
 • expresní prohlídka budovy
 • energetický audit k určení dostupného potenciálu a rezerv úspory energie
 • vytvoření seznamu činností za účelem zvýšení třídy spotřeby energie MKD
 • stanovení nákladů potřebných k provedení plánu
 • výpočet odhadovaných úspor v přirozené a peněžní hodnotě
 • výpočet doby návratnosti plánovaných opatření na úsporu energie
 • výběr zdrojů financování
 • výběr osob odpovědných za provádění opatření zaměřených na spotřebu energie v úsporném režimu
 • vývoj akcí pro realizaci plánovaných aktivit
 • plnění, registrace a schválení programu úspory energie

Program na zlepšení cílů energetické účinnosti v domácnosti:

 • bere v úvahu individuální vlastnosti každého MKD
 • splňuje konkrétní potřeby úspory energie
 • definuje konkrétní plán pro dosažení požadované úrovně energetické účinnosti
 • obsahuje metody pro racionální snížení nákladů na energii a zvýšení energetické účinnosti
 • zohledňuje dostupné finance
 • maximálně využívá energetický potenciál budovy

Hlavním výsledkem implementace vyvinutého programu je snížení nákladů a spotřeby energie. To umožňuje nasměrovat úspory do oblastí činnosti s vyšší prioritou. Návratnost vyvinutých aktivit lze určit pomocí výpočtu:

 • jednoduchá doba návratnosti
 • zlevněné období návratnosti
 • poměr ziskovosti
 • Interní míra návratnosti
 • čistá současná hodnota
 • Analýza nákladů životního cyklu

Průzkum tepelného zobrazování vám umožňuje posoudit třídu energetické účinnosti budovy a zjistit, jak efektivní je spotřeba tepla a elektřiny v domě. Takový průzkum je součástí komplexu energetického auditu. Na základě získaných výsledků je vydán energetický certifikát pro MKD.

Zlepšení energetické účinnosti budov vlastníky bytů

Majitelé bytů mohou také zlepšit energetickou účinnost budov. To povede k úsporám energie, a proto se náklady na účty za energie sníží. K tomu se doporučuje:

 • izolovat dveře a okenní otvory
 • nainstalujte druhé přední dveře, pokud je vchod velmi chladný
 • instalujte tepelné štíty za radiátory
 • z baterií odstraňte dekorativní mřížky, pokud existují
 • nezakrývejte radiátory závěsy
 • vyměňte staré radiátory za nové
 • k zasklení lodžií a balkonů
 • šetřete elektřinu
 • šetřit vodou

Přijetí těchto opatření ušetří náklady na energii o 30–40% bez zvláštních nákladů bez snížení kvality života.

Kdo je výkonným umělcem a kde získat peníze

Za údržbu bytového fondu odpovídá správcovská organizace. Proto je to ona, kdo provádí práce na zlepšení energetické účinnosti MKD. Zdrojem financování je platba obyvatel domu za údržbu obytných prostor. Část práce může být provedena na základě občanskoprávní smlouvy.

Řídící organizace má právo uhradit částku nákladů na opatření na úsporu energie podle smlouvy-smlouvy jako platbu za údržbu bytových prostor, když předtím podepsala dohodu s vlastníky o provedení prací

Programy kapitálových oprav v rámci programu Fondu na podporu reforem (FRS) pro bydlení a veřejné služby zahrnují bezpochyby opatření ke zlepšení energetické účinnosti a úspoře energetických zdrojů v bytových domech na náklady fondu.

Nízkonákladové zásahy do bytových domů

Domov pracující v režimu úspory energie spotřebovává mnohem méně zdrojů. Energeticky úsporné technologie lze implementovat i prostřednictvím nízkonákladových aktivit. Postupujte takto:

 • Vypláchněte topný systém
 • izolovat příjezdové cesty
 • nainstalovat zavírače dveří
 • zkontrolujte topný systém
 • instalujte tepelné štíty za radiátory
 • nainstalujte regulátory vytápění, které vám umožní regulovat teplotu chladicí kapaliny v závislosti na teplotě vzduchu v místnosti

Opatření energetické účinnosti v budovách vyžadujících velké investice

Technické a rozsáhlé akce jsou drahé, ale mnohem více zlepšují energetickou účinnost budovy. Mezi ně patří:

 • instalace moderních oken s vysokým tepelným odporem
 • instalace nových radiátorů
 • vylepšení jednotlivých topných bodů
 • výběr energeticky účinných topných kotlů
 • automatizace procesu plnění a provozu z topných kotlů
 • izolace společných prostor
 • provedení moderní tepelné izolace na potrubí
 • instalace pohonu s proměnnou rychlostí ve vodovodních a kanalizačních systémech
 • instalace frekvenčního měniče na čerpací zařízení
 • výměna starých rozvodných sítí za nové

Energeticky efektivní generální oprava může výrazně snížit spotřebu energie. Kromě toho se doporučuje pravidelně sledovat a analyzovat nové moderní technologie, které zvyšují energetickou účinnost, a pokud je to možné, zavést je do praxe. Všechna tato opatření pomáhají významně šetřit množství zdrojů vynaložených na údržbu bytových domů.